معاونت دانشجویی فرهنگی

پرسنل

نام: آمنه
نام خانوادگی: افشارمنش
سمت: کارشناس مشاوره
رشته تحصیلی: مشاوره و راهنمایی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: مرکزمشاوره
تلفن داخلی: ۱۲۰۶
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۲۰۶
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی: