معاونت دانشجویی فرهنگی

مسئول مرکز

نام: حکیمه 
نام خانوادگی: موحدی
سمت: مسئول مرکزمشاوره وراهنمایی
رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: مرکزمشاوره
تلفن داخلی: 1206
تلفن مستقیم: 31321206
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی: