معاونت دانشجویی فرهنگی

شرح وظایف


به امورفارغ التحصیلان:
1-    بررسی وکنترل مدارک ، مجوزها ورعایت مقررات آموزشی پرونده های فارغ التحصیل ارسالی ازاداره آموزش
2-    ثبت مدارک بررسی شده درسیستم فارغ التحصیلان
3-    ثبت مراحل صدورمدارک موقت درسیستم فارغ التحصیلان
4-    صدور مدارک موقت پس ازبررسی نهایی
5-    تفکیک مدارک صادرشده براساس جنسیت ، رشته ، حروف الفبا وآماده سازی جهت تحویل به دانش آموختگان
6-    ایجاد محموله جهت صدور دانشنامه وانتقال اطلاعات به فایل سازمان مرکزی
7-    صدور دانشنامه و ارسال جهت تأیید به سازمان مرکزی
8-    صدور ریزنمرات جهت ادامه تحصیل و اعزام به خارج
9-    انجام مراحل قانونی مربوط به مدارک مفقودی وصد ور مدرک المثنی  
10-     پیگیری و انجام امور مربوط به مدارک جعلی
11-     پاسخ به مکاتبات ادارات ، موسسات آموزش عالی وسازمان مرکزی
12-     صدور تأییدیه تحصیلی براساس استعلام های رسیده ازخارج ازدانشگاه
13-     پاسخگویی به مراجعین به صورت حضوری و تحویل مدارک مربوطه
14-     ارسال مدارک مربوط به دانش آموختگان ممتاز جهت استفاده از پذیرش بدون آزمون به سازمان مرکزی
15-    ارسال مشخصات دانش آموختگان ممتاز برای جشن فارغ التحصیلان