معاونت دانشجویی فرهنگی

پرسنل

نام: ملیحه
نام خانوادگی: رادمنش
سمت: کارشناس مسئول امور دانش آموختگان
رشته تحصیلی: شیمی کاربردی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره 3
تلفن داخلی: 1519
تلفن مستقیم: 31321519
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
 
نام: خانعلی
نام خانوادگی: میر
سمت: متصدی امورفارغ التحصیلان
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره3امورفارغ التحصیلان
تلفن داخلی: 1519
تلفن مستقیم: 31321519
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
 
نام: کبری
نام خانوادگی: سکنجی
سمت: کارشناس اموردانشجویی
رشته تحصیلی: آموزش ابتدایی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره3امورفارغ التحصیلان
تلفن داخلی: 1519
تلفن مستقیم: 31321519
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
 
نام: آرزو
نام خانوادگی: بابایی
سمت: کارشناس مشاوره وراهنمایی
رشته تحصیلی: روانشناسی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره3امورفارغ التحصیلان
تلفن داخلی: 1519
تلفن مستقیم: 31321519
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
 
 
 
نام: سیدجلیل
نام خانوادگی: صائبی
سمت: متصدی امورفارغ التحصیلان
رشته تحصیلی: ماشین ابزار
مدرک تحصیلی: دیپلم
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره3بایگانی فارغ التحصیلان
تلفن داخلی: 1515
تلفن مستقیم: 31321515
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
 
نام: آفریده
نام خانوادگی: منظری توکلی
سمت: کارشناس اموردانشجویی
رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره3امورنقل وانتقالات
تلفن داخلی: 1519
تلفن مستقیم: 31321519
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
 
نام: حمید
نام خانوادگی: کشاورز
سمت: متصدی امورفارغ التحصیلان
رشته تحصیلی:
مدرک تحصیلی:  فوق دیپلم
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره3بایگانی فارغ التحصیلان
تلفن داخلی: 1515
تلفن مستقیم: 31321515
آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی  و پژوهشی: