معاونت دانشجویی فرهنگی

پرسنل

نام: ملیحه
نام خانوادگی: رادمنش
سمت: کارشناس مسئول امور دانش آموختگان
رشته تحصیلی: شیمی کاربردی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره ۳
تلفن داخلی: ۱۵۱۹
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۱۹
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: خانعلی
نام خانوادگی: میر
سمت:; کارشناس امور دانشجویی
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: کارشناسی
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره۳امورفارغ التحصیلان
تلفن داخلی: ۱۵۸۲
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۸۲
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: کبری
نام خانوادگی: سکنجی
سمت: کارشناس اموردانشجویی
رشته تحصیلی: آموزش ابتدایی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره۳امورفارغ التحصیلان
تلفن داخلی: ۱۵۱۹
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۱۹
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: آرزو
نام خانوادگی: بابایی
سمت: کارشناس مشاوره وراهنمایی
رشته تحصیلی: روانشناسی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره۳امورفارغ التحصیلان
تلفن داخلی: ۱۵۱۹
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۱۹
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
 
 
نام: سیدجلیل
نام خانوادگی: صائبی
سمت: متصدی امورفارغ التحصیلان
رشته تحصیلی: ماشین ابزار
مدرک تحصیلی: دیپلم
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره۳بایگانی فارغ التحصیلان
تلفن داخلی: ۱۵۱۵
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۱۵
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: آفریده
نام خانوادگی: منظری توکلی
سمت: کارشناس اموردانشجویی
رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره۳امورنقل وانتقالات
تلفن داخلی: ۱۵۱۹
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۱۹
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: حمید
نام خانوادگی: کشاورز
سمت: متصدی امورفارغ التحصیلان
رشته تحصیلی:
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره۳بایگانی فارغ التحصیلان
تلفن داخلی: ۱۵۱۵
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۱۵
آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی: