معاونت دانشجویی فرهنگی

صفحات مرتبط

شرح وظایف

امورمربوط به مدیردانشجویی:
1-    نظارت وپیگیری امورمربوط به کلیه قسمت های حوزه دانشجویی ازجمله سلف سرویس ، خوابگاهها ، سرویس های ایاب وذهاب و ...
2-    شرکت دربعضی ازجلسات داخل وخارج ازدانشگاه مربوط به حوزه دانشجویی
3-    شرکت درکلیه امتحانات میان ترم و پایان ترم برگزار شده ازسوی اداره آموزش به عنوان نماینده کمیته انضباطی دانشجویان
4-    پیگیری و رسیدگی به گزارشات واصله ازحوزه های مختلف دانشگاه درخصوص دانشجویان متخلف به عنوان دبیرکمیته انضباطی دانشجویان
5-    هماهنگی و تشکیل جلسات کمیته انضباطی دانشجویان درصورت وجود پرونده
6-    نوشتن صورتجلسات مربوط به کمیته انضباطی دانشجویان وارسال آن به دبیرخانه هیأت امناءاستانی ، حراست ، گزینش باتوجه به شیوه نامه انضباطی دانشجویان
7-    تایپ احکام وابلاغ آراء صادره کمیته انضباطی به دانشجویان
8-    تشکیل پرونده و بایگانی پرونده های مربوط به کمیته انضباطی
9-    پیگیری برای پاسخ به استعلام های واصله ازسوی گزینش دانشگاه درخصوص دانشجویان
10-     ارسال پاسخ به استعلام های واصله ازسوی نهادها وادارات مختلف به سازمان مرکزی
11-     شرکت درجلسات کمیته انواع وام های صندوق رفاه دانشجویان به عنوان نماینده معاونت دانشجویی وفرهنگی درصندوق رفاه
12-     کنترل و تأیید پرونده های دانشجویان متقاضی انواع  وام  صندوق رفاه و وزارت علوم   
13-     تبادل نظر با معاونت محترم دانشجویی وفرهنگی درخصوص رفع مشکلات حوزه دانشجویی
14-     مشارکت دربرگزاری جلساتی مانند جلسه  توجیهی دانشجویان جدیدالورود درابتدای هرسال تحصیلی
15-     کمک در برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان که توسط کانون فارغ التحصیلان با حمایت حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی در هر سال برگزار می شود