معاونت دانشجویی فرهنگی

معرفی

نام: مرتضی
نام خانوادگی: پورنامداری
سمت: مدیرحوزه دانشجویی
رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره3اموردانشجویی
تلفن داخلی: 1566
تلفن مستقیم: 31321566