معاونت دانشجویی فرهنگی

صفحات مرتبط

معرفی

نام: محمدرضا
نام خانوادگی: میرحسینخانی
سمت: مدیرحوزه دانشجویی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک سیالات
مدرک تحصیلی: کارشناسی
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره۳اموردانشجویی
تلفن داخلی: ۱۵۷۳
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۷۳