معاونت دانشجویی فرهنگی

پرسنل

 
نام: محمد
نام خانوادگی: رحیمیان
سمت: سرآشپز
رشته تحصیلی: علوم انسانی
مدرک تحصیلی: دیپلم
محل استقرار دفتر: سلف سرویس
تلفن داخلی: 1721
تلفن مستقیم: 31321721
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی: