معاونت دانشجویی فرهنگی

رئیس سلف

نام: نیما
نام خانوادگی: احمدی هشجین
سمت: رئیس سلف سرویس
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: سلف سرویس
تلفن داخلی: ۱۷۲۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۲۱ ۰۳۴
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی: