معاونت دانشجویی فرهنگی

رئیس سلف

نام: مرتضی
نام خانوادگی: پورنامدار
سمت: رئیس سلف سرویس
رشته تحصیلی: ادبیات
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: سلف سرویس
تلفن داخلی: ۱۷۲۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۲۱ ۰۳۴
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی: مدیر دانشجویی واحد کرمان