معاونت دانشجویی فرهنگی

مسئولین خوابگاه

نام: اکرم
نام خانوادگی: علیزاده
سمت: مسئول خوابگاه
رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: خوابگاه شماره یک
تلفن داخلی: ۱۷۰۲
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۰۲
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: مریم
نام خانوادگی: آراسته
سمت: مسئول خوابگاه (کارشناس امور دانشجویی)
رشته تحصیلی: الکترونیک
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: خوابگاه یک
تلفن داخلی: ۱۷۰۲
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۰۲
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: فریبا
نام خانوادگی: رسا
سمت: مسئول خوابگاه (کارشناس امور دانشجویی)
رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: خوابگاه شماره دو
تلفن داخلی: ۱۷۰۳
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۰۳
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: راحله
نام خانوادگی: جلال کمالی
سمت: مسئول خوابگاه (کارشناس امور دانشجویی)
رشته تحصیلی: مامایی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: خوابگاه شماره دو
تلفن داخلی: ۱۷۰۳
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۰۳
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: فاطمه
نام خانوادگی: مجدزاده
سمت: مسئول خوابگاه
رشته تحصیلی: علوم اجتماعی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: خوابگاه شماره دو
تلفن داخلی: ۱۷۰۴
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۰۴
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: نجمه
نام خانوادگی: ابوالحسنی
سمت: مسئول خوابگاه (کارشناس امور دانشجویی)
رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: خوابگاه شماره سه
تلفن داخلی: ۱۷۰۴
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۰۴
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: مهین
نام خانوادگی: آسیون
سمت: مسئول خوابگاه (کارشناس امور دانشجویی)
رشته تحصیلی: مدیریت
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: خوابگاه شماره سه
تلفن داخلی: ۱۷۰۴
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۰۴
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: مهین
نام خانوادگی: جعفری
سمت: مسئول خوابگاه
رشته تحصیلی: مدیریت
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: خوابگاه شماره سه
تلفن داخلی: ۱۷۰۲
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۰۲
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: نجمه
نام خانوادگی: دهقانی
سمت: مسئول خوابگاه
رشته تحصیلی: شیمی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: خوابگاه شماره چهار
تلفن داخلی: ۱۷۰۴
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۰۴
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: صدیقه
نام خانوادگی: سلیمانی
سمت: مسئول خوابگاه
رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: خوابگاه شماره چهار
تلفن داخلی: ۱۷۰۳
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۰۳
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی: