معاونت دانشجویی فرهنگی

معرفی و تعداد خوابگاه


به لطف الهی این واحددانشگاهی دارای 4خوابگاه باظرفیت 1054نفرمی باشدکه به منظوراسکان دانشجویان دخترکه ازسایرشهرها به کرمان می آیند درنظرگرفته شده است این خوابگاه هاازامکاناتی نظیرسالن مطالعه ، نمازخانه ، زمین چندمنظوره ورزشی ، امکانات سرمایشی وگرمایشی ، یخچال ،امکانات اینترنت وبهره منداست همچنین نرم افزارثبت نام دانشجویان ازطریق اینترنت هم جهت خوابگاههادردست اقدام است.اسکان دانشجویان ورسیدگی به اشکالات تأسیساتی مربوط به خوابگاهها ، حضوروغیاب دانشجویان ساکن درخوابگاهها ازجمله امورمسئولین خوابگاه است.

امورمربوط به اداره امورخوابگاهها:
1-    ثبت نام و تشکیل پرونده جهت دانشجویان متقاضی خوابگاه
2-    برنامه ریزی و اسکان دانشجویان درخوابگاههای دانشجویی
3-    بررسی و پیگیری موارد مربوط به دانشجویان ساکن درخوابگاهها
4-    رسیدگی به مشکلات وشکایات طرح شده ازسوی دانشجویان خوابگاه
5-    گزارش روزانه خوابگاهها به معاونت و مدیردانشجویی
6-    پیگیری مشکلات و ملزومات تأسیساتی ومکاتبه باحوزه های مختلف با تأیید معاونت محترم دانشجویی وفرهنگی جهت رفع مشکلات بوجودآمده  
7-    حضوروغیاب دانشجویان درساعات پایانی هرشب
8-    بازدید از قسمت های مختلف خوابگاه وپیگیری مربوط به امورنظافتی درخوابگاهها
9-    گزارش دانشجویان متخلف به معاونت دانشجویی وفرهنگی ومدیردانشجویی که مقررات خوابگاه رارعایت       نمی کنند  
10-     مکاتبه جهت عودت شهریه دانشجویانیکه ازاسکان درخوابگاهها منصرف شده اند یامشمول تخفیف هستند ویا کاهش هزینه دارند
11-     هماهنگی وپیگیری موارد فرهنگی در خوابگاهها از جمله برگزاری مسابقات آشپزی بین دانشجویان ، برگزاری اردوهای مختلف جهت دانشجویان ، برگزاری مسابقات ورزشی بین دانشجویان ساکن درخوابگاهها و...
12-     پیگیری ومکاتبه باتأیید معاونت محترم دانشجویی وفرهنگی درخصوص مواردی همچون نصب پرده ، تعویض موکت های فرسوده ، رنگ آمیزی دیوارهای خوابگاهها ، تعمیر وبهسازی آشپزخانه ها دستشویی ها و ... که نیاز به رسیدگی دارند
13-     ایجاد جلسات مکرر درخوابگاهها ودعوت ازمعاونت و مدیردانشجویی جهت تبادل نظر و رسیدگی امورمربوط به مسئولین  و داشجویان ساکن درخوابگاهها