معاونت دانشجویی فرهنگی

صفحات مرتبط

معرفی و تعداد خوابگاه


به لطف الهی این واحددانشگاهی دارای ۳خوابگاه باظرفیت ۸۴۰ نفرمی باشدکه به منظوراسکان دانشجویان دخترکه ازسایرشهرها به کرمان می آیند درنظرگرفته شده است این خوابگاه هاازامکاناتی نظیرسالن مطالعه، نمازخانه، زمین چندمنظوره ورزشی، امکانات سرمایشی وگرمایشی، یخچال، امکانات اینترنت و...بهره منداست همچنین نرم افزارثبت نام دانشجویان ازطریق اینترنت هم جهت خوابگاههادردست اقدام است.اسکان دانشجویان ورسیدگی به اشکالات تأسیساتی مربوط به خوابگاهها، حضوروغیاب دانشجویان ساکن درخوابگاهها ازجمله وظایف مسئولین خوابگاه است.

امورمربوط به اداره امورخوابگاهها:
۱- ثبت نام و تشکیل پرونده جهت دانشجویان متقاضی خوابگاه
۲- برنامه ریزی و اسکان دانشجویان درخوابگاههای دانشجویی
۳- بررسی و پیگیری موارد مربوط به دانشجویان ساکن درخوابگاهها
۴- رسیدگی به مشکلات وشکایات طرح شده ازسوی دانشجویان خوابگاه
۵- گزارش روزانه خوابگاهها به معاونت و مدیردانشجویی
۶- پیگیری مشکلات و ملزومات تأسیساتی ومکاتبه باحوزه های مختلف با تأیید معاونت محترم دانشجویی وفرهنگی جهت رفع مشکلات بوجودآمده
۷- حضوروغیاب دانشجویان درساعات پایانی هرشب
۸- بازدید از قسمت های مختلف خوابگاه وپیگیری مربوط به امورنظافتی درخوابگاهها
۹- گزارش دانشجویان متخلف به معاونت دانشجویی وفرهنگی ومدیردانشجویی که مقررات خوابگاه رارعایت نمی کنند
۱۰- مکاتبه جهت عودت شهریه دانشجویانیکه ازاسکان درخوابگاهها منصرف شده اند یامشمول تخفیف هستند ویا کاهش هزینه دارند
۱۱- هماهنگی وپیگیری موارد فرهنگی در خوابگاهها از جمله برگزاری مراسمات مدهبی، کارگاه صحت قرایت نماز، جلسات مشاوره مذهبی با حضور مبلغین دفتر نهاد و مشاوره خصوصی دانشجویان با اساتید معرفی شده از مرکز مشاوره واحد، برگزاری مسابقات آشپزی بین دانشجویان، برگزاری اردوهای مختلف جهت دانشجویان، برگزاری مسابقات ورزشی بین دانشجویان ساکن درخوابگاهها و...

۱۲- برگزاری نشست صمیمی دانشجویان با هیات رییسه در خصوص بررسی مشکلات دانشجویان
۱۳- پیگیری ومکاتبه باتأیید معاونت محترم دانشجویی وفرهنگی درخصوص مواردی همچون نصب پرده، تعویض موکت های فرسوده، رنگ آمیزی دیوارهای خوابگاهها، تعمیر وبهسازی آشپزخانه ها دستشویی ها و... که نیاز به رسیدگی دارند
۱۴- ایجاد جلسات مکرر درخوابگاهها ودعوت ازمعاونت و مدیردانشجویی جهت تبادل نظر و رسیدگی امورمربوط به مسئولین و داشجویان ساکن درخوابگاهها