معاونت دانشجویی فرهنگی

رئیس خوابگاه

نام: عصمت
نام خانوادگی: بهرامی
سمت: رئیس خوابگاه
رشته تحصیلی: ریاضی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: خوابگاه شماره 2
تلفن داخلی: 1720
تلفن مستقیم: 31321720
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی: