معاونت دانشجویی فرهنگی

شرح وظایف

امورمربوط به امورمشمولین:
1-    تشکیل پرونده و معرفی دانشجویان غیرمشمول که کارت پایان خدمت یامعافیت دارند به اداره آموزش جهت ثبت نام
2-    تشکیل پرونده برای دانشجویان مشمول ومعرفی به اداره آموزش جهت  ثبت نام بعد از اخذ مجوز از پلیس 10
3-    بایگانی نمودن پرونده های مربوط به کلیه دانشجویان
4-    ثبت کارت پایان خدمت ویا معافیت دانشجویان غیرمشمول درسیستم دانشگاه وارجاع وارسال مدارک به اداره آموزش
5-    ایجاد ممنوعیت برای دانشجویانیکه مشکل نظام وظیفه  دارند ورفع ممنوعیت از دانشجویانیکه مشکل نظام وظیفه آنان مرتفع شده است
6-    معرفی دانشجویان فارغ التحصیل ، اخراجی ، انصرافی وعدم مراجعه به حوزه نظام وظیفه جهت ابطال معافیت تحصیلی آنان
7-    مکاتبه باحوزه نظام وظیفه جهت دانشجویانیکه درکمیسیون های مواردخاص به آنان سنوات داده شده و پیگیری اخذ موافقت با معافیت تحصیلی برای بازگشت دانشجویان مذکور به ادامه تحصیل