معاونت دانشجویی فرهنگی

شرح وظایف

امورمربوط به امورمشمولین:
۱- تشکیل پرونده و معرفی دانشجویان غیرمشمول که کارت پایان خدمت یامعافیت دارند به اداره آموزش جهت ثبت نام
۲- تشکیل پرونده برای دانشجویان مشمول ومعرفی به اداره آموزش جهت ثبت نام بعد از اخذ مجوز از پلیس ۱۰
۳- بایگانی نمودن پرونده های مربوط به کلیه دانشجویان
۴- ایجاد ممنوعیت برای دانشجویانیکه مشکل نظام وظیفه دارند ورفع ممنوعیت از دانشجویانیکه مشکل نظام وظیفه آنان مرتفع شده است
۵- معرفی دانشجویان فارغ التحصیل، اخراجی، انصرافی وعدم مراجعه به حوزه نظام وظیفه جهت ابطال معافیت تحصیلی آنان
۶- مکاتبه باحوزه نظام وظیفه جهت دانشجویانیکه درکمیسیون های مواردخاص به آنان سنوات داده شده و پیگیری اخذ موافقت با معافیت تحصیلی برای بازگشت دانشجویان مذکور به ادامه تحصیل

آخرین بخشنامه های مشمولین