معاونت دانشجویی فرهنگی

پرسنل

 
نام: فریده
نام خانوادگی: خلیلی ماهانی
سمت: کارشناس اموردانشجویی
رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره۳امورمشمولین
تلفن داخلی: ۱۵۸۳
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۸۳
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
نام: علیرضا
نام خانوادگی: خادمی
سمت: کارشناس امور دانشجویی
رشته تحصیلی: روانشناسی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره۳امورمشمولین
تلفن داخلی: ۱۵۸۳
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۸۳
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی: