معاونت دانشجویی فرهنگی

معرفی رئیس

نام: حسین
نام خانوادگی: امیری
سمت: رئیس اداره مشمولین و نقل و انتقالات
رشته تحصیلی: آسیب شناسی اجتماعی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره۳امورمشمولین
تلفن داخلی: ۱۵۸۳
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۸۳
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی: