معاونت دانشجویی فرهنگی

معرفی رئیس

نام: فریدون
نام خانوادگی: امیرشکاری
سمت: رئیس اداره مشمولین و نقل و انتقالات
رشته تحصیلی: ریاضی محض - آنالیز
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره۳امورمشمولین
تلفن داخلی: ۱۵۷۳
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۷۳
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی: