معاونت دانشجویی فرهنگی

پرسنل

 

نام: محبوبه
نام خانوادگی: افهمی
سمت: مسئول نقل وانتقالات
رشته تحصیلی: مدیریتiT
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره3امورنقل وانتقالات
تلفن داخلی: 1569
تلفن مستقیم: 31321569
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی: