معاونت دانشجویی فرهنگی

شرح وظایف

امورمربوط به نقل وانتقالات:
۱- قراردادن آخرین بخشنامه های مربوط به نقل و انتقالات درسایت دانشگاه جهت دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی و اطلاع رسانی در زمان نقل وانتقالات به دانشجویان
۲- بررسی درخواست های ثبت شده درسامانه نقل و انتقالات و تفکیک درخواست ها جهت طرح درکمیسیون واحد
۳- بررسی درخواست های مواردخاص وارسال آن به کمیسیون های مربوطه مثل درخواست های مربوط به کمیسیونهای شاهد و ایثارگر، پزشکی، امورمرتبط به فرزندان هیأت علمی دانشگاهها و مواردخاص سازمان مرکزی
۴- بررسی مدارک مثبته درسامانه نقل وانتقالات شامل مدارک مربوط به ازدواج، فوت والدین وهمسر، سرپرستی و... وثبت عدم صحت مدارک در مواردی که مغایر با بخشنامه ها می باشند
۵- بررسی موارد انتقال، میهمانی و مدارک مثبته درخصوص دانشجویانیکه از واحدهای دانشگاهی دیگر به این واحد دانشگاهی تقاضای انتقال داده اند
۶- معرفی دانشجویان متقاضی انتقال یا میهمانی از واحدهای دیگر دانشگاهی به اداره آموزش جهت ثبت نام
۷- جداکردن درخواستهای انتقال دائم وارسال مشخصات دانشجویان به اداره آموزش جهت مکاتبه وهماهنگی با مرکز آزمون برای انتقال اطلاعات این قبیل دانشجویان دربانک مرکزآزمون
۸- ارسال فیش های پرداختی هزینه بررسی مدارک دانشجویان میهمان به امورمالی سازمان مرکزی
۹- مکاتبه باسازمان مرکزی درخصوص پرونده هایی که نیاز به اصلاح مجوز دارند
۱۰- ارسال لیست دانشجویان مهمان شده به واحدهای دیگر به امورشهریه