معاونت دانشجویی فرهنگی

شرح وظایف

امورمربوط به نقل وانتقالات:
1-    قراردادن آخرین بخشنامه های مربوط به نقل و انتقالات درسایت دانشگاه جهت دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی و اطلاع رسانی در زمان نقل وانتقالات به دانشجویان
2-    بررسی درخواست های ثبت شده درسامانه نقل و انتقالات و تفکیک درخواست ها جهت طرح درکمیسیون واحد
3-    بررسی درخواست های مواردخاص وارسال آن به کمیسیون های مربوطه مثل درخواست های مربوط به کمیسیونهای شاهد و ایثارگر ، پزشکی ، امورمرتبط به فرزندان هیأت علمی دانشگاهها و مواردخاص سازمان مرکزی
4-    بررسی مدارک مثبته درسامانه نقل وانتقالات شامل مدارک مربوط به ازدواج ، فوت والدین وهمسر ، سرپرستی و... وثبت عدم صحت مدارک در مواردی که مغایر با بخشنامه ها می باشند  
5-    بررسی موارد انتقال ، میهمانی و مدارک مثبته درخصوص دانشجویانیکه از واحدهای دانشگاهی دیگر به این واحد دانشگاهی تقاضای انتقال داده اند
6-    معرفی دانشجویان متقاضی انتقال یا میهمانی از واحدهای دیگر دانشگاهی به اداره آموزش جهت ثبت نام
7-    جداکردن درخواستهای انتقال دائم وارسال مشخصات دانشجویان به اداره آموزش جهت مکاتبه وهماهنگی با مرکز آزمون برای انتقال اطلاعات این قبیل دانشجویان دربانک مرکزآزمون
8-    ارسال فیش های پرداختی هزینه بررسی مدارک دانشجویان میهمان به امورمالی سازمان مرکزی
9-    مکاتبه باسازمان مرکزی درخصوص پرونده هایی که نیاز به اصلاح مجوز دارند
10-    تمدیدکارت های دانشجویی جهت استفاده ازامکانات سلف سرویس