معاونت دانشجویی فرهنگی

معاونین سابق

معاونین دانشجویی سابق:
 
۱ دکتر افلاطون امیری - عضو هیأت علمی گروه مدیریت (سابقه خدمت از سال ۷۶ تا ۸۲)
۲ دکتر محمدرضا اخگر - عضو هیأت علمی گروه شیمی (سابقه خدمت از سال ۸۲ تا ۸۶)
۳ دکتر محمدرضا حمیدیان - عضو هیأت علمی گروه عمران (سابقه خدمت از سال ۸۶ تا ۸۸)
۴ دکتر حجت بابایی- عضو هیأت علمی گروه ریاضی (سابقه خدمت از سال ۸۸ تا ۹۴)
۵ دکتر علی حمزه ای - عضو هیات علمی گروه ریاضی (سابقه خدمت از سال ۹۴-۹۶)
۶ دکتر کمال جوانمرد - عضو هیات علمی