معاونت دانشجویی فرهنگی

مسئول دفتر

نام: سیمین
نام خانوادگی: امینی
سمت: مسول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره ۳ - طبقه همکف دفترمعاون دانشجویی
تلفن داخلی: ۱۵۹۲
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۹۲