معاونت دانشجویی فرهنگی

کارشناس قرآن و عترت خواهران

 

نرگس نژاد وزیری

تحصیلات: کارشناسی ارشد الهیات

تلفن: 31321582