معاونت دانشجویی فرهنگی

رئیس اداره مطالعات و پژوهش های فرهنگی

 

 

محمد مهدی مقدم

تحصیلات: کارشناسی ارشد الهیات

تلفن تماس: 3321723