معاونت دانشجویی فرهنگی

رئیس اداره فوق برنامه و فرهنگی

 

عباسعلی موسایی

تحصیلات: کارشناسی ارشد خانواده

تلفن تماس: