معاونت دانشجویی فرهنگی

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی

 

حجة الاسلام والمسلمین علی حسینی اختیارآبادی

تحصیلات حوزوی

تلفن تماس: 31321451