برنامه استادان مرکز مشاوره وراهنمایی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان نیمسال دوم 94/95

 

ایام هفته

استاد مشاور

تخصص

ایمیل

شنبه

خانم دکتر کامیابی

مشاوره تحصیلی11-8

moshaver1@iauk.ac.ir

یکشنبه

اقای دکتر زامیاد

روانشناسی بالینی"مشاورخانوادگی وشخصیتی وازدواج"

11-30/8

moshaver2@iauk.ac.ir

دوشنبه

اقای دکتر زامیاد

11-30/8

moshaver3@iauk.ac.ir

 

سه شنبه

 

خانم دکتر کامیابی

خانم دکتر رضوی

9-8  و 30/14-13

روانشناسی بالینی(خانوادگی-شخصیتی وازدواج)

12-9

moshaver4@iauk.ac.ir

 

چهارشنبه

آقای دکتر خسروپور

آقای دکتر گوشه

"مشاورعمومی وتحصیلی"14-9

"مشاورخانوادگی-بهداشت روانی وشخصیتی"

12-9

moshaver5@iauk.ac.ir

 

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :