معاونین دانشجویی سابق:
 
1 دکتر افلاطون امیری - عضو هیأت علمی گروه مدیریت( سابقه خدمت از سال 76 تا 82)
2 دکتر محمدرضا اخگر -عضو هیأت علمی گروه شیمی( سابقه خدمت از سال 82 تا 86)
3 دکتر محمدرضا حمیدیان -عضو هیأت علمی گروه عمران( سابقه خدمت از سال 86 تا 88)
4 دکتر حجت بابایی- عضو هیأت علمی گروه ریاضی ( سابقه خدمت از سال 88 تا94)
 
 معاون فرهنگی سابق:
 
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجتبی عرب نژاد (سال 94)
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :