نام:    سیمین
نام خانوادگی:    امینی
سمت:    کارشناس امور دانشجویی
رشته تحصیلی:    مدیریت آموزشی
مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر:    ساختمان شماره 3 - طبقه همکف دفترمعاون دانشجویی
تلفن داخلی:    1592
تلفن مستقیم:    31321592
 

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :