نام: فریده
نام خانوادگی: خلیلی ماهانی
سمت: کارشناس اموردانشجویی
رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره3امورمشمولین
تلفن داخلی: 1583
تلفن مستقیم: 31321583
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
 
نام: حمیده
نام خانوادگی: طغرلی
سمت: کارشناس امور دانشجویی
رشته تحصیلی: منابع طبیعی-محیط زیست
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره3امورمشمولین
تلفن داخلی: 1583
تلفن مستقیم: 31321583
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
 
نام: علیرضا
نام خانوادگی: خادمی
سمت: متصدی اموردفتری
رشته تحصیلی: مشاوره وراهنمایی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره3امورمشمولین
تلفن داخلی: 1583
تلفن مستقیم: 31321583
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
 
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :