نام: محبوبه
نام خانوادگی: افهمی
سمت: مسئول نقل وانتقالات
رشته تحصیلی: مدیریتiT
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره3امورنقل وانتقالات
تلفن داخلی: 1569
تلفن مستقیم: 31321569
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
 
 
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :