نام: مسعود
نام خانوادگی: حاجی زاده
سمت: مدیرامور دانش آموختگان
رشته تحصیلی: علوم تربیتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره3امورفارغ التحصیلان
تلفن داخلی: 1590
تلفن مستقیم: 31321590
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
 
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :