معاونت دانشجویی فرهنگی

زمان نقل و انتقالات دانشجویی برای نیمسال اول ۹۷

زمان ثبت درخواست مهمانی و انتقالی دانشجویان برای نیمسال اول ۹۷

تعویض کارت ملی

دریافت کارت ملی هوشمند

قابل توجه متقاضیان واجد شرایط مهمانی و انتقالی از نیمسال دوم ۹۶

زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶/۹۷

تمدید زمان ثبت درخواست مهمانی و یا انتقالی دانشجویان برای نیمسال دوم ۹۶ از ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶، از مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ لغایت ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ می باشد.
ثبت درخواست انتقال برای واجدین شرایط ورودی ۹۶

قابل توجه واجدین شرایط انتقال ورودی ۹۶

ثبت درخواست انتقال از ۹۶/۷/۲۲ لغایت ۹۶/۷/۲۵ برای واجدین شرایط خاص ورودی ۹۶ در سامانه نقل و انتقالات